دولت عشق

"مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم/دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم" مولوی

شهریور 93
1 پست
دی 92
1 پست
مهر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
21 پست
بهمن 87
9 پست
دی 87
17 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
6 پست
مهر 87
2 پست
حافظ
24 پست
مولانا
15 پست
فردوسی
1 پست
سعدی
8 پست
تریللو
1 پست
باباطاهر
1 پست
رودکی
1 پست
خیام
3 پست
...
1 پست