میخانه

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود 

سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است 

بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود

بر سر تربت ما چون گذری همت خواه 

که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو 

راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود

ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز 

تا دگر خون که از دیده روان خواهد بود

چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد 

تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود

بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد 

زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود

/ 1 نظر / 12 بازدید

بسی زیبا